Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę Pole and More, której właścicielem jest spółka Pole and More Sp. z o. o. (NIP: 7010901777) z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (KRS: 0000766697).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W szkole Pole and More (zwanej dalej Szkołą) odbywają się zajęcia sportowe i taneczne, w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej (zwane dalej Zajęciami).

2. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Szkoły. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

3. Zapisanie się na Zajęcia w sposób opisany w § 4 jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla uczestników Zajęć niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.

4. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia Zajęć lub zakłócanie udziału w Zajęciach innym ich uczestnikom, uprawnia Szkołę do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości, bez zwrotu opłat już dokonanych przez taką osobę.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

6. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej oraz w postaci pisemnej w siedzibie szkoły.

7. Informacje o każdej zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości przez ich opublikowanie w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej.

§ 2 Uczestnicy

1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Uczestnikiem) uznaje się osobę posiadającą aktualny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Szkoły (zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście na dane Zajęcia.

2. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi (co do zasady – rodzice) lub opiekunowie prawni.

3. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu.

4. Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, nie podając przyczyny, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort innych Uczestników. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, któremu Szkoła odmówiła udziału w Zajęciach otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odrobić.

5. W Zajęciach bezwzględnie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.

§ 3 Cennik i Karnet

1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej, w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych, a także w aplikacji Fitssey.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Informacja o każdej zmianie Cennika zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz aplikacji Fitssey.

3. Karnet jest terminowy i obowiązuje przez jeden miesiąc od daty udziału w pierwszych Zajęciach. Warunkiem zakupu karnetu jest jego uprzednie opłacanie przelewem na rachunek bankowy Szkoły. Datą przelewu jest data uznania środków na rachunku bankowym Szkoły.

4. Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od liczby wejść, na którą został on wydany. Wejścia nie wykorzystane w danym miesiącu obowiązywania Karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.

5. Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej do/w dniu pierwszego wejścia na Zajęcia. W przypadku braku płatności gotówkowej bądź uznania środków na rachunku bankowym Szkoły, Szkoła może odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach. W uzasadnionych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odstąpienia od zasad wynikających z niniejszego ustępu oraz zezwolić na udział w zajęciach przed zarejestrowaniem płatności np. po okazaniu potwierdzania płatności. Dla tej czynności wymagane jest udzielenie pozwolenia od Zarządców Szkoły.

6. Karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie.

7. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom z uwagi na indywidualny charakter przygotowanych zajęć.

§ 4 Zapisy i udział w Zajęciach

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły pod adresem: Pole and More, ul. Jezierskiego 7 lok. 1.

2. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku dostępnym w siedzibie Szkoły, na jej stronie internetowej oraz w aplikacji Fitssey. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej zmianie Grafiku zostanie opublikowane w formie elektronicznej na jej stronie internetowej / w Szkolnych mediach społecznościowych / oraz aplikacji Fitssey.

3. Zajęcia trwają 60 minut i rozpoczynają się o pełnych godzinach zegarowych.

4. Na Zajęcia można się zapisać tylko i wyłącznie poprzez aplikację Fitssey.

5. Uczestnik ma prawo do udziału w Zajęciach po ich uprzednim opłaceniu – przelewem na rachunek bankowy Szkoły. Warunkiem udziału w Zajęciach jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey.

6. Gwarancją zarezerwowania miejsca w konkretnej grupie jest zapisanie się na Zajęcia poprzez aplikację Fittsey.

7. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.

8. Pierwszeństwo udziału w Zajęciach w konkretnej grupie mają zawsze osoby zapisane do tej grupy, a dopiero w przypadku wolnych miejsc – osoby dodane na listę rezerwową. Decyduje kolejność zzapisów/zgłoszeń.

9. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danych zajęć w Grafiku, Szkoła zwróci wejścia Uczestnikom zapisanym do tej grupy.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego oraz zamiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez aplikację Fitssey lub drogą sms. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Szkoła może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia Zajęć, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników W sytuacjach losowych Szkoła może odwoływać zajęcia niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników, zobowiązując się do umożliwienia Uczestnikom odrobienia tych Zajęć w innym terminie.

§ 5 Odwoływanie Zajęć

1. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i ma zarezerwowane miejsce, ale zgłosi to poprzez aplikację Fitssey 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zajęć rezerwacja zostanie zwrócona do puli karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą uznawane. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć – Szkoła uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidulanie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: zapisy@poleandmore.pl. W przypadku pozytywnej decyzji Szkoły, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.

3. W przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. OPEN) Uczestnik również ma obowiązek zgłosić Szkole swoją nieobecność najpóźniej na 3 godziny przed terminem rezerwacji, drogą elektroniczną przesyłając wiadomość email na adres: zpisy@poleandmore.pl. W przypadku braku zgłoszenia, Szkoła obciąży Uczestnika opłatą wg Cennika.

§ 6 Warunki udziału w Zajęciach

1. W dniu Zajęć Uczestnik zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach albo wyproszeniem go z Zajęć – bez prawa żądania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach.

2. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry). Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Jeżeli uczestnik nie wykona tego zobowiązania, w wyniku czego dojdzie do uszkodzenia mienia Szkoły, zostanie on obciążony powstałymi kosztami. Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

3. W czasie Zajęć Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

4. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku po Zajęciach, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenie go na miejsce.

5. Uczestnik zobowiązany jest nie spóźniać na Zajęcia. Po upływie terminu rozpoczęcia Zajęć, Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, jako przyczynę wskazując brak rozgrzewki. Niezależnie od tego, czy Szkoła skorzysta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, spóźniony Uczestnik, który zdecyduje się wziąć udział w Zajęciach robi to na własną odpowiedzialność, oświadczając w ten sposób, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku, którego w danym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała, nie będą mu przysługiwały wobec Szkoły żadne roszczenia.

6. Uczestnik oświadcza, że ma świadomości, iż charakter Zajęć łączy się z prawdopodobieństwem kontuzji i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Pole and More Sp. z o.o. listownie na wskazany adres, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora prowadzącego Zajęcia oraz ich pozostałych Uczestników. Ze względu na charakter Zajęć, Szkoła za szczególnie istotne uznaje ochronę prywatności Uczestników.

2. Siedziba Szkoły jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać na terenie siedziby Szkoły wyłącznie za jej zgodą. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą poruszać się po terenie siedziby Szkoły wyłącznie pod nadzorem pracownika Szkoły.

3. Każda próba zakłócenia pracy Szkoły, w tym jej recepcji, administracji lub instruktorów będzie skutkowała natychmiastowym wezwaniem odpowiednich służb.

4. Komunikacja ze szkołą jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@poleandmore.pl, lub osobiście w recepcji Szkoły lub poprzez kanały socialmedia Szkoły.

5. W sprawach nieobjętych Regulaminem i nieuregulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, decyzja należy do Szkoły.

Pole and More

ul. Jezierskiego 7/1

00-457 Warszawa

  • facebook
  • instagram
  • tik tok

© 2019-2020 Pole and More Sp. z o.o. | Projekt strony: Solstice-One