top of page

Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę Pole and More, której właścicielem jest spółka Pole and More Sp. z o. o. (NIP: 7010901777, REGON: 382320266) z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (KRS: 0000766697).

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. W szkole Pole and More (zwanej dalej Szkołą) odbywają się szkolenia, w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej (zwane dalej Zajęciami).

 2. Podczas zapisu na Zajęcia Uczestnik dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie Szkoły oraz na podstronie: LINK

§ 2 Uczestnicy

 

 1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Uczestnikiem) uznaje się osobę posiadającą ważny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Szkoły (zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście na dane Zajęcia.

 2. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 3. Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort Uczestnika lub innych Uczestników. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, któremu Szkoła odmówiła udziału w Zajęciach otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odbyć.

 4. W Zajęciach nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie. O powyższym Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Szkoły. 

 5. Szkoła może zawiesic konto za brak przestrzegania regulaminu przez Uczesnika. Zawieszenie konta jest równoznaczne z brakiem możliwości uczesniczenia Uczestnika w zajęciach w przyszłości. 

§ 3 Cennik i Karnet i Płatności.

 

 1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej, w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych, a także w aplikacji Fitssey.

 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Informacja o każdej zmianie Cennika zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz aplikacji Fitssey lub Pole and More. Zmiany Cennika nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione karnety lub wejściówki.

 3. Każdy Karnet jest terminowy i obowiązuje przez jeden miesiąc od daty dokonania przez Klienta pierwszej rezerwacji  Zajęć (nawet jeśli udział w zajęciach przez Klienta został oddwołany). Karnet zostaje zakupiony z momentem uiszczenia za niego płatności poprzez aplikację  Fitssey lub Pole and More.

 4. Karnet jest możliwy do zakupienia tylko poprzez aplikację Fitssey lub Pole and More. Dostępne są następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy,

  2. blik,

  3. karty platnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelew bankowy oraz Blik jest PayNow.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 7. Każdy Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od typu oraz liczby wejść, na którą został on wydany. Wejścia niewykorzystane w danym miesiącu obowiązywania Karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.

 8. Każdy Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej w dniu pierwszego wejścia na Zajęcia. W przypadku braku płatności gotówkowej bądź uznania środków na rachunku bankowym Szkoły, Szkoła może odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach.

 9. Każdy Karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.

 10. "Karnety" są karetami przeznaczonymi dla osób nie będącymi instruktorami.

 11. "Karety Instruktorskie" są karnetami przeznaczonym dla osób będących instruktorem/nauczycielem w innej szkole Pole Dance.

§ 4 Zapisy i udział w Zajęciach

 

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły pod adresem: Pole and More, ul. Jezierskiego 7 lok. 1.

 2. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku dostępnym w siedzibie Szkoły, na jej stronie internetowej oraz w aplikacji Fitssey. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej zmianie Grafiku zostanie opublikowane w formie elektronicznej na jej stronie internetowej / w Szkolnych mediach społecznościowych / oraz aplikacji Fitssey.

 3. Zajęcia trwają 60 minut.

 4. Na Zajęcia można się zapisać wyłącznie poprzez aplikację Fitssey lub Pole and More.

 5. Warunkiem udziału w Zajęciach jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey lub Pole and More.. Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danych Zajęciach.

 6. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.

 7. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danych zajęć w Grafiku, Szkoła, dane wejście przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie obowiązywania Karnetu.

 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego oraz zmiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez aplikację Fitssey lub drogą sms. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Szkoła może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia Zajęć, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników W sytuacjach losowych Szkoła może odwoływać zajęcia niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników, zobowiązując się do umożliwienia Uczestnikom odbycia tych Zajęć w innym terminie.

§ 5 Odwoływanie Zajęć

 

 1. W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to poprzez aplikację Fitssey/Pole and More najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą uznawane. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey/Pole and More. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć – Szkoła uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: kontakt@poleandmore.pl. W przypadku pozytywnej decyzji Szkoły, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.

 3. W przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. OPEN) Uczestnik również ma obowiązek zgłosić Szkole swoją nieobecność najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zajęć, poprzez aplikaccję Fitssey lub Pole and More. W przypadku braku zgłoszenia, Szkoła obciąża Uczestnika opłatą wg Cennika.

§ 6 Warunki udziału w Zajęciach

 

 1. W dniu Zajęć Uczestnik zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach albo wyproszeniem go z Zajęć – bez prawa żądania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach.

 2. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry). Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

 3. W czasie Zajęć Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

 4. Zajęcia ze względu bezpieczeństa są monitorowane.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku po Zajęciach, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenie go na miejsce.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego przybycia na Zajęcia. Po upływie terminu rozpoczęcia Zajęć, Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach (z uwagi na brak prawidłowego rozgrzania przed ćwiczeniami). 

 7. Zajęcia mogą być utrwalane techniką foto/video/audio poprzez Szkołę. Uczesnik biorąć udział w zajęciach wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu promocji szkoly na Social Mediach Szkoły.

 8. Utrwalanie Zajęć techniką foto/vido/audio poprzez Uczestnika jest bezwzględnie zabronione.

 9. Używanie telefonów komórkowych przez Uczestnika podczas  Zajęć jest zabronione.

 

§ 7 Udział w Zajęciach on-line

 

 1. Szkoła udostępnia możliwość odbywania Zajęć w trybie on-line, przy wykorzystaniu oprogramowania służącego do organizowania konferencji on-line.

 2. Niniejszy paragraf określa zasady i warunki korzystania z Zajęć on-line. Do odbywania Zajęć on-line stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, chyba, że poniższe postanowienia stanowią inaczej.

 3. W Zajęciach on-line biorą udział Uczestnicy posiadający aktywny Karnet lub Uczestnicy, którzy wykupili jednorazowe wejście.

 4. Tryb odbywania Zajęć on-line jest następujący:

  1. Uczestnik rejestruje się na wybrane Zajęcia poprzez …,

  2. Szkoła, najpóźniej na 30min przed rozpoczęciem Zajęć przesyła Uczestnikowi link kierujący do strony gdzie transmisja będzie się odbywać,

  3. Uczestnik, podczas Zajęć zobowiązany jest do korzystania z własnych sprzętów, tj. przybory do ćwiczeń. Brak ww. sprzętów uniemożliwia pełny udział Uczestnika w Zajęciach on-line,

  4. Zajęcia on-line trwają zawsze 60 min.

 5. Szkoła, w powyższym zakresie, świadczy na rzecz Uczestników usługi elektroniczne za pośrednictwem wybranego narzędzia.

 6. Szkoła pobiera opłaty za świadczenie usług na rzecz Uczestników zgodnie z Cennikiem. Szkoła nie pobiera opłaty za udostępnienie narzędzi do komunikacji online.

 7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje z momentem dokonania rezerwacji na wybrane Zajęcia on-line.

 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do narzędzia i relacji on-line.

 9. By móc brać udział w Zajęciach on-line Uczestnik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w najnowszej wersji Google Chrome w najnowszej wersji, Safari w najnowszej wersji);

  4. posiadać włączoną obsługę javascript.

 10. Po zakończeniu każdej transmisji, Uczestnikowi zostanie  udostępniony link do nagrania z treningu, na który był zapisany. Nagranie będzie dostępne do godziny 12:00 dnia następnego.

 11. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie narzędzia do działania na szkodę innych Uczestników, Szkoły oraz osób trzecich.

§ 8 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Pole and More Sp. z o.o. listownie na wskazany adres lub adres e-mail, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 2. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Szkole identyfikację problemu i jego naprawę.

 3. Szkoła rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego


 

§ 9 Odpowiedzialność

 

 1. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Szkoły oraz mienia osób trzecich. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły lub osoby trzeciej, zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia Zajęć lub zakłócanie udziału w Zajęciach innym ich uczestnikom, uprawnia Szkołę do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości.

 3. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich uwag i wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub możliwości fizycznych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest zakazana. 

 2. Siedziba Szkoły jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać na terenie siedziby Szkoły wyłącznie za jej zgodą. 

 3. Komunikacja ze szkołą jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@poleandmore.pl lub osobiście w recepcji Szkoły lub poprzez kanały socialmedia Szkoły.

 

§11 Zmiany regulaminu

 

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych związanych z funkcjonowaniem Szkoły.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej oraz w postaci pisemnej w siedzibie szkoły.

 3. Informacje o każdej zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości przez ich opublikowanie w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej.

 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione Karnety.

bottom of page