top of page

regulamin studia

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez studio Pole and More, której właścicielem jest spółka Pole and More Sp. z o. o. (NIP: 7010901777, REGON: 382320266) z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (KRS: 0000766697).

 

DEFINICJE:

 1. STUDIO - Przestrzeń Pole And More z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. w której odbywają się zajęcia sportowe organizowane przez Pole and More sp. z o.o.

 2. ZAJĘCIA - regularne i stałe zajęcia sportowe z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej, stretchingu, choreografii itp. oferowane przez STUDIO

 3. KARNET - pakiet wejść ograniczony ilościowo oraz czasowo, który upoważnia do zapisu i wzięcia udziału w ZAJĘCIACH odbywających się w STUDIU.

 4. CENNIK - oferta cenowa STUDIA różnych rodzajów KARNETÓW dostępnych w sprzedaży.

 5. GRAFIK - terminarz zajęć sportowych oferowanych poprzez STUDIO dostępny w APLIKACJI.

 6. APLIKACJA - system rezerwacji Fitssey, a także aplikacja mobilna “pole and morę” (dostępna na systemy iOS i Android) oraz przez stronę www.poleandmore.pl -  udostępniany przez firmę “lightenbody Grzegorz Tomasiak”. APLIKACJA służy do zapisów, odwoływania zapisów, rezerwacji na ZAJĘCIA, zakupu KARNETÓW.

 7. WEJŚCIE - możliwość jednorazowego uczestnictwa w ZAJĘCIACH oferowanych przez STUDIO przypisane w konkretnej ilość zależnej od rodzaju KARNETU.

 8. UNLIMITED OPEN POLE - bezpłatny KARNET pozwalający na darmowy udział w ZAJECIACH “OPEN POLE”

 9. KONTO - indywidualny profil klienta w APLIKACJI.

 10. UCZESTNIK - Za uczestnika ZAJĘĆ uznaje się osobę posiadającą aktywne KONTO w APLIKACJI, ważny KARNET na ZAJĘCIA wyszczególnionych w GRAFIKU.

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. W STUDIU odbywają się ZAJĘCIA, w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej, stretchingu, choreografii.

 2. Aby zapisać się na ZAJĘCIA, uczestnik zobowiązany jest do założenia KONTA w APLIKACJI.

 3. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie Szkoły oraz na podstronie: LINK

 

§ 2 Uczestnicy

 

 1. UCZESTNIKIEM może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby mające nie mniej niż 15 lat), za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. STUDIO (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w ZAJECIACH, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort UCZESTNIKA lub innych UCZESTNIKÓW. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, UCZESTNIK, któremu STUDIO odmówiło udziału w ZAJĘCIACH otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych ZAJĘCIACH albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odbyć.

 3. W ZAJĘCIACH nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie. O powyższym UCZESTNIK zobowiązany jest do poinformowania Szkoły. 

 4. STUDIO może zawiesić KONTO za brak przestrzegania regulaminu przez UCZESTNIKA. Zawieszenie KONTA jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonywania zakupów, zapisów, rezerwacji oraz uczesniczenia UCZESTNIKA w ZAJĘCIACH w przyszłości. 

 

§ 3 Cennik, Karnet, Zakup.

 

 1. Aktualny CENNIK jest opublikowany w formie elektronicznej na jej stronie internetowej www.poleandmore.pl/cennik oraz w APLIKACJI.

 2. STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w CENNIKU. Informacja o każdej zmianie CENNIKA zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz w APLIKACJI. Zmiany CENNIKA nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione karnety lub wejściówki.

 3. Każdy KARNET jest posiada indywidualną cenę, okres ważności, a także ilość wejść:

  1. KARNET: 1 WEJŚCIE - karnet upoważnia do udziału w jednych wybranych zajęciach. Jest ważny miesiąc od dokonania zakupu. Cena karnetu: 80pln (w tym vat).

  2. KARNET:4 WEJŚCIA- karnet upoważnia do udziału w czterech wybranych zajęciach. Jest ważny miesiąc od dnia pierwszej rezerwacji ZAJĘĆ. Cena karnetu: 280pln (w tym vat). Cena uwzględnia zniżkę w wysokości 40pln.

  3. KARNET:8 WEJŚĆ - karnet upoważnia do udziału w ośmiu wybranych zajęciach. Jest ważny miesiąc od dnia pierwszej rezerwacji ZAJĘĆ. Cena karnetu: 440pln (w tym vat). Cena uwzględnia zniżkę w wysokości 200pln.

  4. KARNET:12 WEJŚĆ - karnet upoważnia do udziału w dwunastu wybranych zajęciach. Jest ważny miesiąc od dnia pierwszej rezerwacji ZAJĘĆ. Cena karnetu: 540pln (w tym vat). Cena uwzględnia zniżkę w wysokości 420pln.

 4. Zniżka wybranego KARNETU jest ważna tylko w przypadku wykorzystania całego karnetu poprzez zużycie wszystkich dostępnych WEJŚĆ lub okresu ważności KARNETU - w zależności co nastąpi pierwsze.

 5. UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu KARNETU w przeciągu 14 dni od daty dokonania zakupu pod warunkiem, pod warunkiem że nie wykorzystał żadnego WEJŚCIA na ZAJĘCIA z danego KARNETU.

 6. W przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy zakupu KARNETU w przypadku gdy część WEJŚĆ została wykorzystana, zniżka zostaje anulowana, a kwota karnetu zostaje uzupełniona o wysokość zniżki.

 7. KARNET jest możliwy do zakupienia wyłącznie poprzez APLIKACJĘ. Dostępne są następujące metody płatności: 

  1. Bramki płatnicze oferowane przez banki, 

  2. blik, 

  3. karty platnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 8. UNLIMITED OPEN POLE jest dodawany nieodpłatnie, automatycznie przy zakupie KARNETÓW: 4 wejścia, 8 wejść, 12 wejść.

 9. UNLIMITED OPEN POLE jest ważny przez miesiąc licząc od daty zakupu KARNETU: 4 wejścia, 8 wejść lub 12 wejść.

 10. UNLIMITED OPEN POLE posiada nielimitowaną ilość wejść upoważniająca do udziału tylko i wyłącznie w ZAJĘCIACH “OPEN POLE”

 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelew bankowy oraz Blik jest PayNow.

 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 13. Każdy KARNET jest wydawany na określoną liczbę WEJŚĆ na ZAJĘCIA (tzw. pula WEJŚĆ przypisanych do KARNETU). Cena KARNETU zależy od typu oraz liczby WEJŚĆ, na którą został on wydany. WEJŚCIA niewykorzystane w terminie ważności danego KARNETU nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.

 14. Każdy KARNET należy opłacić z góry, najpóźniej w dniu pierwszego wejścia na ZAJĘCIA. W przypadku braku płatności STUDIO może odmówić UCZESTNIKOWI udziału w ZAJĘCIACH.

 15. Każdy KARNET jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.

 

§ 4 Zapisy i udział w Zajęciach

 

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie STUDIA.

 2. Szczegółowy wykaz ZAJĘĆ oraz ich terminów znajduje się w GRAFIKU. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do GRAFIKU. Informacja o każdej zmianie GRAFIKU zostanie opublikowane w formie elektronicznej w APLIKACJI.

 3. Na ZAJĘCIA można się zapisać wyłącznie poprzez APLIKACJĘ.

 4. Warunkiem udziału w ZAJĘCIACH jest dokonanie zapisu na wybrane zajęcia poprzez APLIKACJĘ. Zapis stanowi gwarancję miejsca dla UCZESTNIKA na danych ZAJĘCIACH.

 5. Udział w jednych ZAJĘCIACH jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego WEJŚCIA z puli WEJŚĆ przypisanych do wykupionego KARNETU.

 6. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danych zajęć w GRAFIKU, STUDIO dane WEJŚCIE przypisane do KARNETU zwraca UCZESTNIKOWI dając możliwość wykorzystania zwróconego WEJŚCIA w dowolnym czasie obowiązywania KARNETU.

 7. STUDIO zastrzega sobie prawo do odwołania ZAJĘĆ, zmiany instruktora prowadzącego oraz zmiany terminu ZAJĘĆ, zobowiązując się do poinformowania UCZESTNIKÓW o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez APLIKACJĘ lub wiadomość sms lub email. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, STUDIO może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia ZAJĘĆ, bez uprzedniego informowania o tym UCZESTNIKÓW. 

 8. W sytuacjach losowych STUDIO może odwoływać ZAJĘCIA niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym UCZESTNIKÓW, zwracając dane WEJŚCI do puli WEJŚĆ z KARNETU.

 9. ZAJĘCIA “OPEN POLE” można rezerwować przy użyciu KARNETÓW: SALA OPEN oraz UNLIMITED OPEN POLE

 

§ 5 Odwoływanie Zajęć

 

 1. W przypadku gdy UCZESTNIK nie może wziąć udziału w ZAJĘCIA, na które się zapisał i zgłosi to poprzez APLIKACJĘ najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia ZAJĘĆ, WEJŚCIE zostanie zwrócone do puli KARNETU. 

 2. Zgłoszenia dokonane krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem ZAJĘĆ nie będą uznawane. 

 3. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez APLIKACJĘ. 

 4. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. 

 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem ZAJĘĆ – STUDIO  uznaje, że UCZESTNIK wykorzystał jedno WEJŚCIE z puli WEJŚĆ przypisanych do wykupionego przez niego KARNETU. W takiej sytuacji UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot WEJŚCIA lub kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na ZAJĘCIACH.

 6. W przypadku ZAJĘĆ “OPEN POLE” “nieobecność” na tych ZAJĘCIACH skutkuje dodatkowo zawieszeniem możliwości dokonywania rezerwacji na te zajęcia na okres 1 tygodnia.

 

 

§ 6 Warunki udziału w Zajęciach

 

 1. W dniu ZAJĘĆ UCZESTNIK zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia UCZESTNIKA do udziału w ZAJĘCIACH albo wyproszeniem go z ZAJĘĆ – bez prawa żądania zwrotu WEJŚCIA.

 2. Strojem obowiązującym w trakcie ZAJĘĆ jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry). 

 3. Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas ZAJĘĆ (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Na salę, w której odbywają się ZAJĘĆ można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

 4. W czasie ZAJĘĆ UCZESTNIK zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

 5. ZAJĘCIA ze względu bezpieczeństwa są monitorowane (audio i video).

 6. UCZESTNIK jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku w STUDIU po ZAJĘCIACH, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu (rur, mat, kostek etc.) i odłożenie go na miejsce.

 7. UCZESTNIK zobowiązany jest do terminowego przybycia na ZAJĘCIA. Po upływie terminu startu ZAJĘĆ, STUDIO (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w ZAJĘCIACH (z uwagi na brak prawidłowego rozgrzania przed ćwiczeniami). 

 8. Zajęcia mogą być utrwalane techniką foto/video/audio poprzez STUDIO w celu promocji. UCZESTNIK biorąc udział w zajęciach wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu promocji STUDIA na Social Mediach STUDIA.

 9. Utrwalanie Zajęć techniką foto/video/audio poprzez Uczestnika jest bezwzględnie zabronione.

 10. Używanie telefonów komórkowych, rejestratorów audio i video przez UCZESTNIKA podczas ZAJĘĆ jest zabronione.

 

 

§ 8 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Pole and More Sp. z o.o. listownie na wskazany adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 2. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać POle and morę sp. z o.o. identyfikację problemu i jego naprawę.

 3. Pole and Morę sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej UCZESTNIKA


 

§ 9 Odpowiedzialność

 

 1. UCZESTNICY zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia STUDIA oraz mienia osób trzecich. UCZESTNIK, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu STUDIA lub osoby trzeciej, zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu poprzez UCZESTNIKA, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia ZAJĘĆ lub zakłócanie udziału w ZAJĘCIACH innym ich uczestnikom, uprawnia STUDIO do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości.

 3. UCZESTNIK oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w ZAJĘCIACH uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu. UCZESTNIK jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich uwag i wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub możliwości fizycznych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Jakakolwiek forma rejestrowania ZAJĘĆ przez UCZESTNIKA, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest zakazana. 

 2. Siedziba STUDIA jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące UCZESTNIKIEM mogą przebywać na terenie siedziby STUDIA wyłącznie za zgodą pracowników STUDIA. 

 3. Komunikacja ze STUDIEM jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@poleandmore.pl lub osobiście w recepcji STUDIA lub poprzez kanały socialmedia Szkoły.

 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione KARNETY.

bottom of page