top of page

REGULAMIN POLE AND CAMP

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału w POLE AND CAMP organizowanego przez studio Pole and More, której właścicielem jest spółka Pole and More Sp. z o. o. (NIP: 7010901777, REGON: 382320266) z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (KRS: 0000766697).

 

DEFINICJE:

 1. STUDIO - Przestrzeń Pole And More z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. w której odbywają się zajęcia sportowe organizowane przez Pole and morę sp. z o.o.

 2. ORGANIZATOR - Pole and More, której właścicielem jest spółka Pole and More Sp. z o. o. (NIP: 7010901777, REGON: 382320266) z siedzibą w Warszawie (00-457), pod adresem: ul. Jezierskiego 7 lok. 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (KRS: 0000766697).

 3. CAMP - kilkudniowe, okresowe wydarzenie sportowe - zbiór BLOKÓW TEMATYCZNYCH zajęć sportowych z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej, choreografii itp. oferowane przez ORGANIZATORA

 4. BLOKI TEMATYCZNE - grupowe zajęcia sportowe odbywające się podczas CAMP.

 5. CAMP PASS -  bilet wstępu, który upoważnia do zapisu i wzięcia udziału w CAMP odbywającym się w STUDIU

 6. CENNIK - oferta cenowa ORGANIZATORA różnych rodzajów CAMP PASSÓW dostępnych w sprzedaży.

 7. GRAFIK - terminarz BLOKÓW TEMATYCZNYCH podczas CAMP oferowanych przez ORGANIZATORA dostępny w APLIKACJI.

 8. GRUPA - zbiór BLOKÓW TEMATYCZNYCH podczas CAMP określony poziomem trudności i zaawansowania.

 9. APLIKACJA - system rezerwacji Fitssey, a także aplikacja mobilna “pole and more” (dostępna na systemy iOS i Android) oraz przez stronę https://app.fitssey.com/poleandmore/frontoffice -  udostępniany przez firmę “lightenbody Grzegorz Tomasiak”. APLIKACJA służy do zapisów, rezerwacji na CAMP, zakupu CAMP PASS.

 10. KONTO - indywidualny profil klienta w APLIKACJI.

 11. UCZESTNIK - Za uczestnika CAMP’a uznaje się osobę posiadającą aktywne KONTO w APLIKACJI, ważny CAMP PASS na CAMP wyszczególnionego w GRAFIKU.

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W STUDIU odbywaja się CAMP, wydarzenie sportowe w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej, stretchingu, choreografii.

 2. Aby zapisać się na CAMP, uczestnik zobowiązany jest do założenia KONTA w APLIKACJI.

 3. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie STUDIA oraz na podstronie: LINK

 

§ 2 Uczestnicy

 

 1. UCZESTNIKIEM może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby mające nie mniej niż 15 lat), za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego, albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. STUDIO (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w CAMP’ie, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort UCZESTNIKA lub innych UCZESTNIKÓW. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, UCZESTNIK, któremu STUDIO odmówiło udziału w CAMP nie otrzyma zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za CAMP PASS.

 3. W CAMP’ie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie. O powyższym UCZESTNIK zobowiązany jest do poinformowania Szkoły. 

 4. STUDIO może zawiesić KONTO za brak przestrzegania regulaminu przez UCZESTNIKA. Zawieszenie KONTA jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonywania zakupów, zapisów, rezerwacji oraz uczesniczenia UCZESTNIKA w CAMP’ach w przyszłości. 

 

§ 3 CENNIK, CAMP PASS, ZAKUP.

 

 1. Aktualny CENNIK jest opublikowany w formie elektronicznej na jej stronie internetowej www.poleandmore.pl/poleandcamp oraz w APLIKACJI w zakładce wydarzenia.

 2. STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w CENNIKU. Informacja o każdej zmianie CENNIKA zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz w APLIKACJI. Zmiany CENNIKA nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione CAMP PASS’y.

 3. Każdy CAMP PASS posiada indywidualną cenę, okres ważności, a także ilość wejść:

  1. CAMP PASS - regularny CAMP PASS uprawniający do udziału w CAMP’ie. Cena CAMP PASS - wynosi 2499pln (w tym vat). CAMP PASS jest jednorazowy, jego termin ważności kończy się z zakończeniem campu.

 4. ORGANIATOR daje możliwość zakupu CAMP PASSA na CAMP w ratach, na niżej wymienionych warunkach:

  1. W terminie do 28.02.2024 roku istnieje możliwość zakupu CAMP passa w dwóch ratach.

  2. Zakup CAMP PASS - RATA 1 cenie 1499pln (w tym vat) pozwala na dokonanie rezerwacji przez UCZESTNIKA w campie.

  3. Zakup CAMP PASS - RATA 2 w cenie 1000pln (w tym vat) pozwala na udział UCZETNIKA w CAMPI’e.

  4. Płatność za CAMP PASS - RATA 1 dokonywana jest w momencie zakupu.

  5. Po zakupie CAMP PASS - RATA 1, do KONTA UCZESTNIKA dodawany jest CAMP PASS - RATA 2

  6. Płatność za CAMP PASS - RATA 2 musi zostać dokonana nie później niż 30dni od daty zakupu CAMP PASS - RATA 1..

  7. Brak płatności za CAMP PASS - RATA 2 w terminie 30dni od daty zakupu CAMP PASS - RATA 1 powoduje anulowanie rezerwacji UCZESTNIKA w CAMPIE.

  8. Anulowanie rezerwacji UCZESTNIKA w CAMPIE z powodu braku płatności za CAMP PASS - RATA 2 powoduję utratę możliwości zwrotu kwoty za CAMP PASS - RATA 1.

 5. ORGANIZATOR informuje, że stosownie do art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie ma możliwości dokonania zwrotu CAMP PASSA, CAMP PASSA - RATA 1 oraz CAMP PASSA - RATA 2.

 6. W przypadku odwołania CAMP’a ORGANIZATOR zobowiązuję się do zwrotu pieniędzy za zakupiony CAMP PASS UCZESTNIKOWI.

 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelew bankowy oraz Blik jest PayNow.

 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 9. Każdy CAMP PASS jest wydawany na określony CAMP

 10. CAMP PASS należy opłacić podczas zakupu, najpóźniej w dniu odbywania się CAMP’u

 11. Każdy CAMP PASS jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.

 

§ 4 Zapisy i udział w CAMP

 

 1. CAMP odbywaa sia w siedzibie STUDIA.

 2. Szczegółowy wykaz CAMP’u oraz jego terminu, a także godzinowy rozkład BLOKÓW TEMATYCZNYCH znajduje się w GRAFIKU. STUDIO zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do GRAFIKU. Informacja o każdej zmianie GRAFIKU zostanie opublikowane w formie elektronicznej w APLIKACJI.

 3. Na CAMP można się zapisać wyłącznie poprzez APLIKACJĘ.

 4. Warunkiem udziału w CAMP jest dokonanie zapisu do wybranej GRUPY poprzez APLIKACJĘ. Zapis stanowi gwarancję miejsca dla UCZESTNIKA w danej GRUPIE podczas CAMP.

 5. Udział w CAMP jest równoznaczny z wykorzystaniem CAMP PASSA.

 6. STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub zmiany instruktora w BLOKACH TEMATYCZNYCH zobowiązując się do poinformowania UCZESTNIKÓW o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez APLIKACJĘ lub wiadomość sms lub email. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, STUDIO może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia BLOKU TEMATYCZNEGO, bez uprzedniego informowania o tym UCZESTNIKÓW. 

 

 

§ 5 Warunki udziału w CAMP

 

 1. W dniu CAMP - UCZESTNIK zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia UCZESTNIKA do udziału w CAMP albo wyproszeniem go z BLOKU TEMATYCZNEGO – bez prawa żądania zwrotu CAMP PASSA.

 2. Strojem obowiązującym w trakcie CAMP jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry). 

 3. Na czas trwania BLOKU TEMATYCZNEGO uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas CAMP (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Na salę, w której odbywają się BLOKI TEMATYCZNE można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

 4. W czasie CAMP UCZESTNIK zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

 5. CAMP ze względu bezpieczeństwa jest monitorowany (audio i video).

 6. UCZESTNIK jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku w STUDIU po BLOKU TEMATYCZNYM, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu (rur, mat, kostek etc.) i odłożenie go na miejsce.

 7. UCZESTNIK zobowiązany jest do terminowego przybycia na BLOK TEMATYCZNY. Po upływie terminu startu BLOKU TEMATYCZNEGO, STUDIO (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w BLOKU TEMATYCZNYM (z uwagi na brak prawidłowego rozgrzania przed ćwiczeniami). 

 8. CAMP może być utrwalany techniką foto/video/audio poprzez STUDIO w celu promocji. UCZESTNIK biorąc udział w zajęciach wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu promocji STUDIA na Social Mediach STUDIA.

 9. Utrwalanie CAMP techniką foto/vido/audio poprzez Uczestnika jest bezwzględnie zabronione.

 10. Używanie telefonów komórkowych, rejestratorów audio i video przez UCZESTNIKA podczas BLOKÓW TEMATYCZNYCH bez wcześniejszej zgody instruktora jest zabronione.

 

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Pole and More Sp. z o.o. listownie na wskazany adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 2. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać POle and morę sp. z o.o. identyfikację problemu i jego naprawę.

 3. Pole and Morę sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej UCZESTNIKA


 

§ 7 Odpowiedzialność

 

 1. UCZESTNICY zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia STUDIA oraz mienia osób trzecich. UCZESTNIK, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu STUDIA lub osoby trzeciej, zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu poprzez UCZESTNIKA, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia CAMP lub BLOKU TEMATYCZNEGO lub zakłócanie udziału w CAMP lub BLOKU TEMATYCZNEGO innym ich uczestnikom, uprawnia STUDIO do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z danego BLOKU TEMATYCZNEGO. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w CAMP w przyszłości.

 3. UCZESTNIK oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w ZAJĘCIACH uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu. UCZESTNIK jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich uwag i wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub możliwości fizycznych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Jakakolwiek forma rejestrowania BLOKU TEMATYCZNEGO przez UCZESTNIKA, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie bez wcześniejszej zgody instruktora, jest zakazana. 

 2. Siedziba STUDIA jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące UCZESTNIKIEM mogą przebywać na terenie siedziby STUDIA wyłącznie za zgodą pracowników STUDIA. 

 3. Komunikacja ze STUDIEM jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@poleandmore.pl lub osobiście w recepcji STUDIA lub poprzez kanały socialmedia STUDIA.

 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione CAMP PASSy.

bottom of page